Adatvédelem

A Számlakiállító (www.szamlakiallito.hu) internetes számlázó Adatvédelmi Szabályzata.

1. BEVEZETÉS

A Számlakiállító (www.szamlakiallito.hu) oldalt a Billbarter Hungaria Zrt. (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: 01-10-047077; adószám: 23395149-2-41), a továbbiakban Szolgáltató, mint az Adatvédelmi Biztos Hivatalában bejegyzett adatszolgáltató, valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://szamlakiallito.hu/privacy webcímen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szolgáltató az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az info@szamlakiallito.hu e-mail címre megküldve tehetőek fel.

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybevevők személyes adatainak védelmét valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai, szervezeti és egyéb, biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést.

A Szolgáltató jelen Szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

A Szolgáltató jelen Szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:
- General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. FOGALMAK

2.1. érintett:

az a személy, aki az adatot rendelkezésre bocsátotta, akivel az adat kapcsolatba hozható;

2.2. személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.3. különleges adat:

a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4. hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.5. tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.6. adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.7. adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.8. adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.9. nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.10. adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.12. adatmegsemmisítés:

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.14. adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

2.15. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):

személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.16. adatállomány:

az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.17. harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy ha – egyes speciális esetekben – az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató által kezelt adatok megadása önkéntes. A zámlakiállító (www.szamlakiallito.hu) oldalon az egyes adatlapokat, regisztrációs űrlapot mindenki saját felelőssége tudatában, a jelen Szabályzathoz hozzájárulva tölti ki, illetve juttatja el a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató az így megadásra került személyes adatokat az Érintett beleegyezésével kezeli.

Jelen Szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az Érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, (4. pont) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A Szabályzat tartalmazza ezen felül az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek (7. pont) ismertetését is.

A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Szolgáltató nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

A Szolgáltató a személyes adatokat harmadik személy (pl. szerződéses partner) részére az Érintett hozzájárulása mellett továbbítja (az adatok megadása és a szolgáltatás igénybevétele hozzájárulásnak minősül), más harmadik személyek részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Szolgáltató személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait az alábbi táblázatban szereplő külső felek részére továbbíthatja a meghatározott feladat elvégzésének céljából:


MegnevezésTovábbított adatok köreVégzett tevékenység
Hexagon Consulting Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.;
Adószám: 14346848-2-41;
Tel.: + 36 1 700 4124;
E-mail: info@hexagonconsulting.hu.
Érintettek számlázási adatai.Számla kiállítás.
Host Europe GmbH
Address: Hansestr. 111., 51149 Cologne;
Tel.: +49 2233 612 4400.
Érintettek személyes adatai.Tárhely szolgáltatás.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Általános Szolgáltatási Feltételekben és a Megrendelőlapon megjelölt és az Érintett által igénybe vett szolgáltatásokkal (e-számla szolgáltatás) kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (regisztráció, személyazonosságot, cégképviseletet igazoló nyilatkozat illetve iratok) alapulnak.

Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az Érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést.

A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az Érintett személyesen vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával (ide értve a számlakibocsátónak adatközlésre adott engedélyt) járhat el.

Az adatkezelés célja, hogy Szolgáltató az Általános Szolgáltatási Feltételekben rögzített jogait gyakorolhassa, és kötelezettségeinek eleget tegyen. Ennek körében kerül sor az adatok felhasználására, többek között a szolgáltatás minőségbiztosításához, fejlesztéséhez, a szolgáltatással kapcsolatos információk, tájékoztatások eljuttatásához.

A Szolgáltató jogosult a számlakibocsátó saját, illetve a számlakibocsátó által adatfeldolgozásra átadott adatait kezelni és feldolgozni.

Értesítéseket küldeni az Érintettek részére új szolgáltatások megjelenéséről, illetve tájékoztatást nyújtani a szolgáltatás módosulásáról, bővítéséről.

4.1. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÜZEMELTETETT SZAMLAKIALLITO.HU OLDAL LÁTOGATÁSA

A Szolgáltató által üzemeltett honlapon lehetőség van a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevételére, illetve ezzel kapcsolatos hírlevélre, vagy más értesítésre történő feliratkozásra.

A Szolgáltató által üzemeltetett honlapon az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlaplátogatók személyéhez nem kapcsolják hozzá.

A Szolgáltató által üzemeltetett Számlakiállító (www.szamlakiallito.hu) honlap cookie-t (azonosító adatcsomagot) használ az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t információk tárolására használja. A cookie rögzíti például a látogatás időpontját, azt a tényt, hogy a látogató járt-e korábban az oldalon, és az oldalt, amely a látogatót a weboldalra irányította. A statisztika célja, hogy a Szolgáltató információt tudjon meg arról, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt, így lehetősége nyílik az oldal illetve fellelhetőségének a javítására.

Az Érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely ezt lehetővé teszi és képes visszautasítani a nem kívánt cookie-kat.

4.2. FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ, BEJELENTÉS

4.2.1. Adatkezelési cél: szolgáltatásnyújtás, számlázás, kapcsolattartás

4.2.2. Adatkezelési jogalap: az Érintett hozzájárulása, illetve az Elker. tv.13/A. §-a

4.2.3. A kezelt adatok köre regisztrációkor: név (cégnév), székhely, számlázási cím, e-mail cím, cégjegyzékszám, (EU) adószám, illetve postacím, e-számla témakörében kompetens kapcsolattartó neve, mobiltelefonszáma, e-mail címe

4.2.4. A kezelt adatok köre harmadik személy bejelentésekor: számlázási név, számlázási cím, értesítési e-mail cím. Amennyiben valamely Érintett más – vele szerződéses kapcsolatban álló személyek, társaságok adatait jelenti be (adja át feldolgozásra), azokat az adatkezelés feltételéről tájékoztatni köteles. Az adatbejelentésnek csak abban az esetben van helye, ha ehhez a szerződéses partner hozzájárul, vagy a megadott adatok nem minősülnek személyes adatnak.

4.2.5. Az adatkezelés időtartama: számvitelileg releváns szolgáltatás esetén a tárgyévet követő 8 év, egyéb esetekben az utolsó szerződéses kapcsolatot követő 365 nap, illetve az engedély visszavonásáig.

A személyes adatok módosítására és törlésére, hozzájárulás visszavonására az info@szamlakiallito.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.

A hírlevélről a weboldal erre kialakított menüjében lehet leíratkozni, amelyet a hírlevél alján található link segítségével is el lehet érni.

4.3. Számlaadatok

Szolgáltató számlakiállítási szolgáltatást nyújt. A számlakiállítás során számlaadatokat dolgoz fel és tárol. Az adatfeldolgozás részét képező számlaadatok Szolgáltató szerződéses teljesítéséhez szükségesek.

4.3.1. Számlaadatok logolása (naplózása)
A számlaadatok feldolgozásának eseményeiről az alábbi logolás történik:

 • sikeres és sikertelen számlarögzítés,
 • számla rögzítő azonosítója (cégnév, adószám, felhaszáló),
 • számla rögzítés dátuma

4.3.2. Számlaadatok törlése
Számlaadat törlésére nincs lehetőség a rendszerben. Ennek oka, hogy a számlakiállítás során tárolásra került adatok utólag nem módosíthatók, nem törölhetők a hatályos jogszabályok alapján.

4.3.4. Számlaadat továbbítás NAV (adóhatóság) felé
Jelen hatályos jogszabályok értelmében meghatározott számlaadatokat a számlázó rendszer köteles az Adóhatóság felé továbbítani (NAV Online Számla).

4.4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e Szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az Érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást.

Kivételes esetben bírósági, ügyészi, nyomozó hatósági, szabálysértési hatósági, a közigazgatási hatósági, az adatvédelmi biztosi megkeresésre illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

A Szolgáltató a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén végzi.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

 • Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek.
 • Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek.
 • Az adatokról biztonsági mentés készül.

A Szolgáltató az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági, titkosítási eljárásokkal gondoskodik.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 • Név: Billbarter Hungaria Zrt.
 • Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Levelezési cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 13.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-047077
 • Adószám: 23395149-2-41
 • Bankszámlaszám: 10918001-00000081-03790004
 • E-mail: info@billbarter.com
 • Weboldal: www.billbarter.com
 • Képviselő neve: Hodnics István Márton
 • Képviselő e-mail címei: info@billbarter.com

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az info@szamlakiallito.hu e-mail címen (azon érintett, akit a számlakibocsátó regisztrált saját szerződéses partnerénél tehet bejelentést), illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ez követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

A Szolgáltató a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

annak kezelése jogellenes,
az Érintett kéri,
az adat hiányos vagy téves és az állapot jogszerűen nem korrigálható
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről értesíti az Érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Amennyiben az érintett a Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

A Szolgáltató az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Szolgáltató köteles bizonyítani.

A Szolgáltató az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat hatályát nem érinti.

Budapest, 2018. május 25.